>>> KWB-Wortel in 2013 <<<
Hoe het begon….
Voor mei 1947 waren meerdere Wortelnaren aangesloten bij KWB Hoogstraten. Vier Wortelse wijkmeesters met Constant Fransen van Poeleinde als voortrekker en verder Albert Donckers, Gerard Huet en Alfons Van Ganzen stichtten in mei 1947 KWB Wortel. Albert Donckers werd verkozen tot voorzitter en Gerard Huet tot secretaris-schatbewaarder. De afdeling startte met 37 leden en een startkapitaal van 733,55 BEF.

Lees hier het eerste jaarverslag van KWB Wortel uit 1947

en het origineel

Om de tijdgeest te schetsen citeren we uit het eerste Nationaal Congres van KWB – Katholieke Werkliedenbond – in Brussel van juli 1947:
“De zware mannenstemmen van onze kloeke arbeiders zullen antwoorden op de teere kindersopranen die de gewijde gezangen zullen aanheffen.”
En verder: “Onze arbeiders zullen manifesteeren voor meer welstand, ja vooral voor meer eerbied en waardeering van hunnen arbeid, zonder dewelke de maatschappij niet meer bestaanbaar is.”
 En: “De negentiende eeuw is er voor berucht van de menschen arbeiders te hebben
gemaakt.
 KWB wil van de arbeiders terug menschen maken.”
KWB richtte zich de eerste tientallen jaren tot werklieden, mannen dus, want vrouwen blijven thuis. Inmiddels zijn we meer dan 60 jaar verder. KWB richt zich  inmiddels tot werknemers, vrouwen en mannen en hun gezin. Ons ledenaantal is maximaal opgelopen tot 242 leden eind jaren ‘90, vandaag zijn 135 gezinnen lid. En bijna 100 vrouwen en mannen hebben in de voorbije jaren bestuursverantwoordelijkheid opgenomen.
Vandaag bestaat ons KWB-bestuur uit 16 vrouwen en mannen die jaarlijks een programma uitwerken rond vrije tijd, cultuur en sport. Wij heten je van harte welkom!
Dit groepje van de KWB maakte deel uit van de inhuldigingsstoet bij de aanstelling van pastoor Quets (pastoor van 1954-1967). Leden voorzien van hun alaam werden gekiekt aan het begin van de Klinketstraat. Boven: Gust Van Gestel, Louis Fransen, Corneel Van Bavel, August Versmissen, Martinus Hendrickx.
Het schild wordt gedragen door Leo Houben en Jef Baeten. (Uit het boek: "Wortel, weet je nog ..." uit 1982 waarvan nog steeds enkele exemplaren te koop liggen in de school De Wijsneus.)